Obchodní Podmínky

Náš hřebčín, inseminační stanice hřebců Gestüt Sprehe GmbH, je uznána jako inseminační stanice EU (číslo D-KBP 083-EWG). Majitelé klisen vyjadřují využíváním našich služeb závazný souhlas s následujícími obchodními podmínkami, zveřejněnými také na webové stránce: www.gestuet-sprehe.de/de/agb/.  Kromě toho platí podmínky pro krytí a inseminaci podle aktualizovaných stanov Oldenburského svazu (ke stažení zde: oldenburger-pferde.net/upload/files/Satzung_OL-Dez-2015.pdf).

Aktuální verzi stanov si můžete kdykoliv prohlédnout v našich obchodních prostorách. Součástí podmínek v nich obsažených jsou zejména § 63–70 a násl.

Důrazně upozorňujeme na nová pravidla chovu platná od 1. 1. 2016, která se vztahují na objednané semeno hřebců. V souladu s těmito pravidly je od roku 2016 možné do Plemenné knihy I zapsat pouze ty hřebce, kteří úspěšně absolvovali zkoušku výkonnosti a kteří jsou připouštěni k plemenitbě.

Aktualizovaná dosažená a uznaná výkonnostní známka hřebců s příslušným osvědčením o připuštění k plemenitbě je uvedena v plemenném katalogu a zveřejněna také na webových stránkách: www.gestuet-sprehe.de. Známky se vzhledem k průběžným výkonnostním a sportovním zkouškám hřebců neustále mění a nelze je předpovědět dopředu. Není možné garantovat osvědčení o připuštění jednotlivých hřebců předem. Upozorňujeme výslovně na riziko možného nezařazení do Plemenné knihy I. Další informace k tomuto tématu jsou zveřejněny na stránkách: www.hengstleistungspruefung.de/homepage, k dispozici jsou také přímo v naší společnosti.

Skutečnost, zda daný hřebec ve své další životní dráze dosáhne dočasného nebo trvalého zápisu v Plemenné knize I, je nepředvídatelná a spolek Gestüt Sprehe GmbH na ni neposkytuje žádnou záruku. V této souvislosti upozorňujeme, že někteří z nabízených hřebců jsou k plemenitbě připuštěni pouze pro určité období, resp. dočasně.

 

 1. K dispozici je sperma hřebců čerstvé nebo hluboko zmražené. Pokud čerstvé sperma hřebce není ze zvláštních důvodů k dispozici (nasazení v závodu, nemoc apod.), lze použít sperma zmražené, je-li v zásobě, případně lze na přání zákazníka využít jiného hřebce stanice. Pokud je připouštěcí poplatek druhého vybraného hřebce vyšší, je nutné uhradit příplatek. Nárok na vrácení připouštěcího poplatku nebo jeho části uplatnit nelze. V měsících od dubna do července disponujeme v závislosti na cyklu říje         dvěma inseminačními dávkami od každého hřebce

 2. Připouštěcí lístky je nutné podat na začátku připouštěcí sezony na inseminační stanici hřebců Gestüt Sprehe GmbH (nikoliv u veterináře!).

 3. Objednávky spermatu přijímáme denně od 7.00 do 18.00 hodin. Pro odeslání ještě téhož dne přijímáme objednávky spermatu telefonicky (+49 5432   80 38811), faxem (+49 5432   803888) nebo přes on-line objednávkový formulář do 10.00 hodin, v sobotu a v neděli do 9.00 hodin, při objednání ze zahraničí obecně do 9.00 hodin. V neděli jsou objednávky pouze připravovány k odeslání nebo k odběru. Více v plemenném katalogu nebo na stránkách. www.gestuet-sprehe.de.

 4. Objednávka musí obsahovat následující údaje:
  • jméno a adresa majitele klisny / objednatele včetně telefonního čísla / čísla faxu,
  • úplná doručovací adresa,
  • údaje o veterináři, který bude inseminaci provádět,
  • údaje o klisně (jméno, původ, identifikační číslo, věk),
  • vaše členské číslo v příslušném chovatelském svazu, kterému má být inseminace nahlášena,
  • požadovaný hřebec.


  • Pokud nejsou údaje kompletní, není možné dodávku spermatu uskutečnit.
   Berte, prosím, na vědomí, že při embryotransferu se za každý výplach odvádí připouštěcí poplatek.
   V případě více úspěšných výplachů je možná sleva.
   Reklamace (spermatu, dodávky) jsou vzhledem k omezené životnosti / použitelnosti všeobecně možné pouze písemně do 12.00 hodin v den převzetí.

 5. Podnikatelé musejí zjevné nedostatky dodaného spermatu ohlásit inseminační stanici hřebců Gestüt Sprehe GmbH ve lhůtě do dvou týdnů od přijetí zboží; v jiném případě zaniká nárok na uplatnění reklamace v záruční lhůtě. K dodržení lhůty postačuje včasné odeslání, resp. oznámení. Pro podnikatele platí § 377 obchodního zákoníku.

 6. U spotřebitelů si inseminační stanice hřebců Gestüt Sprehe GmbH vyhrazuje právo vlastnictví zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. U podnikatelů si inseminační stanice hřebců Gestüt Sprehe GmbH vyhrazuje právo vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech pohledávek probíhajícího obchodního vztahu.

 7. Inseminační stanice hřebců Gestüt Sprehe GmbH ručí jen v případě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti. Vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na případy, kdy došlo ke zranění osob z důvodu nedbalého plnění povinností inseminační stanicí Gestüt Sprehe GmbH nebo jejími zástupci. Vyloučení odpovědnosti se nevztahuje ani na případy, kdy vznikly jiné škody z důvodu hrubého porušení plnění povinností inseminační stanicí Gestüt Sprehe GmbH nebo jejími zástupci.

 8. Připouštěcí poplatek je splatný ode dne objednání inseminační dávky, platbu je nutné provést před odesláním každé zásilky. Připouštěcí poplatek je konečná cena včetně aktuálně platné povinné daně z přidané hodnoty.
  Náklady na vnitrostátní zásilky jsou účtovány samostatně a jsou hrazeny majitelem klisny (vnitrostátní expedice od pondělí do pátku). Zásilky doručované v sobotu a před svátky jsou účtovány s dodatečnými poplatky. Zvláštní kurýrní služby (ČD kurýr, ICE kurýr apod.) jsou účtovány zvlášť podle vzniklých nákladů. U hřebců, kteří nejsou umístěni v hřebčinci, mohou vzniknout vyšší náklady na doručení. Všechny druhy poplatků na dopravu a jejich sazby jsou dostupné v naší společnosti.

 9. Pro zaslání do zahraničí navíc platí:
  • U dodávek do zahraničí mohou vzniknout dodatečné celní náklady.
  • U dodávek spermatu do zahraničí je povinností majitele hřebce vyžádat si atest vydaný úředním veterinárním lékařem. Náklady nese rovněž majitel klisny.
  • Kontejnery používané k transportu musejí být na náklady objednatele zaslány zpět, v jiném případě budou příjemci zboží dodatečně naúčtovány za cenu hodnoty zboží.

 10. Ustájení klisen probíhá výhradně u smluvních veterinářů inseminační stanice hřebců. V případě ustájení klisen veterinářem vám mohou být za tuto službu účtovány zvláštní poplatky. Poplatky se řídí smluvním vztahem mezi veterinářem a majitelem klisny. Klisna je ustájena na riziko majitele. Ustájením klisny nevzniká mezi majitelem klisny a inseminační stanicí hřebců Gestüt Sprehe GmbH dohoda o opatrování.

  Po domluvě je však možné zajistit i veterinární prohlídky klisen staničním veterinářem v Benstrupu, a to v pondělí, ve středu a v pátek. Náklady hradí majitel klisny.

  U nezabřeznutých klisen, kromě klisen raně pohlavně dospělých, je nutné provést nejprve stěry.

  Při objednání spermatu pro klisny, které v loňském roce nezabřezly nebo u nichž došlo k resorpci, lze při dodržení níže uvedených podmínek započíst polovinu uhrazeného připouštěcího poplatku z loňského roku na úhradu nového připouštěcího poplatku. Pro tento případ je nutné doložit veterinární potvrzení o nezabřeznutí k 1. 12. předchozího roku a doklad o zaplacení připouštěcího poplatku v průběhu předchozího roku.

  Klisny, u nichž byla po 1. červenci příslušného roku inseminace provedena poprvé a které nezabřezly, jsou v následujícím roce od připouštěcího poplatku (v téže cenové třídě) zcela osvobozeny. Pro každý takový případ je nutné doložit veterinární potvrzení o nezabřeznutí nejpozději k 1. 12. předchozího roku a doklad o zaplacení připouštěcího poplatku v průběhu předchozího roku. Bez těchto dokladů není započtení úhrady z předchozího roku bohužel možné.

 11. Zvláštní ujednání jsou platná pouze tehdy, jsou-li zaznamenána písemně. Pro všechna práva a povinnosti vyplývající z tohoto smluvního vztahu se uplatňuje výhradně a bez ohledu na kolizní normu právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980.

  Otevírací doba v pracovní dny: 7.00–17.00 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích: 8.00–12.00 hodin

  Připouštěcí sezona: od ledna do července 2020