Ochrana osobních údajů

1 ÚVOD A OBECNÁ USTANOVENÍ
Velmi nás těší váš zájem o naši firmu. Vedení firmy Gestüt Sprehe GmbH přikládá velký význam ochraně osobních údajů. Používání internetových stránek společnosti Gestüt Sprehe GmbH je v zásadě možné bez udání jakýchkoliv osobních údajů. Pokud však chtějí návštěvníci našich webových stránek využívat zvláštní služby naší firmy, může být zpracování osobních údajů vyžadováno. Pokud je zpracování osobních údajů nutné a pokud takovéto zpracování není dáno ze zákona, vyžádáme si vždy souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů subjektů údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla, je prováděno vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a s ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů platnými v příslušné zemi. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce naše firma informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, využívaných a zpracovávaných osobních údajů. Kromě toho jsou tímto prohlášením o ochraně osobních údajů uživatelé webových stránek seznámeni se svými právy.

Společnost Gestüt Sprehe GmbH přijala jako osoba odpovědná za zpracování řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila pokud možno kompletní ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Digitální přenos dat však přesto může vykazovat zásadní bezpečnostní rizika, takže nemůže být zaručena absolutní ochrana. Z tohoto důvodu má subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje také alternativním způsobem, například telefonicky.

1.1 Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů je:

Gestüt Sprehe GmbH
Neuekamp 1
49624 Löningen-Benstrup

E-mail: pferde@sprehe.de 

1.2 Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pro správce:

Leo Meyer-Schene
Poštovní adresa:
Wilhelmshavener Heerstr. 100
26125 Oldenburg

E-mail: datenschutz@sprehe.de

Všichni návštěvníci webových stránek a ostatní zájemci se mohou v případě dotazů a podnětů k ochraně osobních údajů kdykoliv obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.3 Předávání údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, pokud

 • jste k tomuto udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, například poskytovatelům zásilkových služeb na základě objednávky zboží, které má být zasláno poštou, nebo souhlas se zvláštními podmínkami v rámci účasti na hazardních hrách,
 • je předání nutné podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a neexistuje žádný důvod pro výjimku, kdy mohou mít přednost ochranné zájmy na nepředávání vašich údajů,
 • pro předání podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost,
 • toto je ze zákona přípustné a podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nutné pro realizaci smluvních vztahů s vámi.

2 INFORMACE O EVIDENCI ÚDAJŮ
2.1 Cookies

Internetové stránky společnosti Gestüt Sprehe GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou přes internetový prohlížeč ukládány a zálohovány ve vašem počítači.

Cookies jsou používány řadou internetových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahu tzv. ID cookie. ID cookie je jednoznačným identifikátorem cookies. Je tvořeno sledem znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči tím, že byl soubor cookie uložen. Toto umožňuje navštíveným stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč návštěvníka webových stránek od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookies. Určitý internetový prohlížeč může být na základě jednoznačného ID cookie znovu rozpoznán a identifikován.

Používáním cookies může společnost Gestüt Sprehe GmbH uživatelům těchto webových stránek poskytnout uživatelsky přívětivé služby, které by bez jejich použití nebyly možné.

Uživatelé webových stránek mohou ukládání cookies našimi webovými stránkami kdykoliv zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče a tím trvale zamítnout ukládání cookies. Již uložené cookies mohou být přes internetový prohlížeč nebo jiné softwarové programy kdykoliv vymazány. Toto je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud návštěvník webových stránek deaktivuje ukládání cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být vždy v plném rozsahu možné využívat všechny funkce našich internetových stránek.

2.2 Evidence obecných údajů a informací

a) Při návštěvě webových stránek

Při načtení našich webových stránek jsou prohlížečem používaným ve vašem koncovém zařízení automaticky odeslány informace na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně ukládány v tzv. žurnálu. Přitom jsou bez vašeho přičinění až do automatizovaného vymazání ukládány níže uvedené informace:

 • název načteného souboru,
 • datum a čas načtení,
 • přenesené množství dat,
 • hlášení, zda bylo načtení úspěšné,
 • typ používaného internetového prohlížeče,
 • typ operačního systému,
 • předchozí navštívené stránky,
 • jméno vašeho internetového poskytovatele, vaše IP adresa.

Uvedené údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • zajištění bezproblémového spojení webových stránek,
 • zajištění komfortního používání webových stránek,
 • vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability,
 • ostatní administrativní účely.

Právní podklad pro zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze shora uvedených účelů pro shromažďování údajů. Shromážděné údaje nejsou v žádném případě používány k vyvozování závěrů o vaší osobě.

b) Při používání našeho kontaktního formuláře

V případě dotazů jakéhokoliv druhu vám nabízíme možnost navázat s námi kontakt prostřednictvím formuláře uvedeného na našich webových stránkách. Pokud s námi návštěvník webových stránek naváže kontakt, jsou osobní údaje předané na dobrovolné bázi automaticky uloženy za účelem zpracování nebo navázání kontaktu. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

c) Při přehrávání videí z YouTube

Pro vkládání videí používáme poskytovatele YouTube. Ale stejně jako většina webových stránek YouTube také používá cookies ke shromažďování informací o návštěvnících na svých internetových stránkách. Služba YouTube je využívá k zachycení statistik videa, předcházení podvodům a zlepšení použitelnosti. Připojí se také do sítě Google DoubleClick. Spuštění videa může spustit více zpracování dat. Na to nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů:  youtube.com/t/privacy_at_youtube 

3 WEBOVÁ ANALÝZA A OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK

Na těchto webových stránkách jsou pomocí Google Analytics, nástroje sledování americké firmy Google LLC, shromažďovány a ukládány údaje za účelem marketingu a optimalizace. Z těchto údajů mohou být pod pseudonymem vytvořeny uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být používány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje získané pomocí Google Analytics nejsou bez zvláštního souhlasu subjektu údajů používány k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nejsou spojovány s osobními údaji týkajícími se nositele pseudonymu.

Používání cookies můžete zamítnout příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče, přičemž však může dojít k tomu, že nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce těchto webových stránek. Alternativně lze službu Analytics zakázat prostřednictvím odkazu: Deactivate Google Analytics.

4 PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjektu údajů vám přísluší tato práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje.

b) Oprava / výmaz / omezení zpracování

Dále máte právo po nás požadovat, aby 

 • byly nesprávné osobní údaje, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu opraveny (právo na opravu);
 • byly osobní údaje, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu vymazány (právo na výmaz);
 • bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno (právo na omezení zpracování).

c) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat nám poskytnuté osobní údaje, které se vás týkají, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

d) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.

e) Právo vznést námitku

Pokud je zpracování osobních údajů, které se vás týkají, nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), máte právo vznést námitku.

f) Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení GDPR, máte právo bez dotčení ostatních právních prostředků podat stížnost u dozorového úřadu; údaje týkající se vašeho příslušného dozorového úřadu naleznete na ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.